ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขายทอดตลาด พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติการค้าของเก่า พ.ศ. ...
  รายละเอียด : กรมการปกครองได้ดำเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 โดยได้ ยกร่างกฎหมายเป็น 2 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติการขายทอดตลาด พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติ การค้าของเก่า พ.ศ. ... เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย โดยได้จัดให้มี การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนดตามประกาศฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 503 คน   
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.