หนังสือราชการ(จังหวัด)
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ปรากฏข่าวกรณีบุคคลแอบอ้างสถาบันและเรียกเก็บเงินจากประชาชนเพื่อให้ได้สถานะ สัญชาติ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
18 พ.ค. 2564
2 แจ้งกำชับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลบูรณาการ (Tambon Smart Team) (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 พ.ค. 2564
3 การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันควร ดาวน์โหลดเอกสาร
30
13 พ.ค. 2564
4 การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
07 พ.ค. 2564
5 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎี้ลฟิตร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
07 พ.ค. 2564
6 ซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการขอคัดรายการทะเบียนราษฎรของบุคคลที่มีรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
06 พ.ค. 2564
7 การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโณคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
27 เม.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมในเดือนรอมฎอนที่มัสยิด (ฉบับที่4/2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
26 เม.ย. 2564
9 การแอบอ้างเชิญชวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยนิติบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
25
23 เม.ย. 2564
10 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการกรมการปกครองด้านการให้บริการสู่ความเป็นสากล (DOPA Smart Officer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
23 เม.ย. 2564
11 การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคล (Flagships to DOPA New Normal 2021) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
21 เม.ย. 2564
12 การเพิ่มความเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
102
20 เม.ย. 2564
13 การปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
20 เม.ย. 2564
14 เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
19 เม.ย. 2564
15 แนวทางการดำเนินการต่อผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 และแนวทางการออกหนังสือรับรองสถานทูตประกอบหลักฐานการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับรา ดาวน์โหลดเอกสาร
57
19 เม.ย. 2564
16 แนวทางการดำเนินการต่อผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 และแนวทางการออกหนังสือรับรองสถานทูตประกอบหลักฐานการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับรา ดาวน์โหลดเอกสาร
35
19 เม.ย. 2564
17 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นสมควรหรือไม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
09 เม.ย. 2564
18 โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" ดาวน์โหลดเอกสาร
96
02 เม.ย. 2564
19 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
70
31 มี.ค. 2564
20 การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
31 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169|  |170|  |171|  |172|  |173|  |174|  |175|  |176|  |177|  |178|  |179|  |180|  |181|  |182|  |183|  |184|  |185|  |186|  |187|  |188|  |189|  |190|  |191|  |192|  |193
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.