หนังสือราชการ(จังหวัด)
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 หลักเกณฑ์การจัดตั้ง ยุบหรือควบรวมสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
12 ม.ค. 2565
2 การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
12 ม.ค. 2565
3 การแก้ไขระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
30 ธ.ค. 2564
4 ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
30 ธ.ค. 2564
5 แผนบูรณาการป้องกันและอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด ของกรมการปกครอง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
28 ธ.ค. 2564
6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ตาม พรบ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่มานาน ลว 24 พ.ย. ดาวน์โหลดเอกสาร
47
22 ธ.ค. 2564
7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ตาม พรบ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่มานาน ลว 24 พ.ย. ดาวน์โหลดเอกสาร
42
22 ธ.ค. 2564
8 การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงโดยใช่เหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
22 ธ.ค. 2564
9 การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
16 ธ.ค. 2564
10 การให้บริการด้านทะเบียนในงานกาชาด "จองชื่อสกุลออนไลน์ 1,010 นามสกุลไทยมหามงคล" ดาวน์โหลดเอกสาร
45
15 ธ.ค. 2564
11 การให้บริการด้านทะเบียนในงานกาชาด "จองชื่อสกุลออนไลน์ 1,010 นามสกุลไทยมหามงคล" ดาวน์โหลดเอกสาร
38
15 ธ.ค. 2564
12 การบำรุงรักษาเครื่องบัตรคิว ดาวน์โหลดเอกสาร
38
15 ธ.ค. 2564
13 ขอแจ้งการปฏิบัติและมาตรการควบคุมในการออกใบอนุญาตผลิตและมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ANFO ดาวน์โหลดเอกสาร
54
03 ธ.ค. 2564
14 หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
53
02 ธ.ค. 2564
15 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นสมควรหรือไม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
02 ธ.ค. 2564
16 การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
02 ธ.ค. 2564
17 การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
02 ธ.ค. 2564
18 การมีสัญชาติไทยกรณีคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
26 พ.ย. 2564
19 การออกหนังสือรับรองฐานการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551การออกหนังสือรับรองฐานการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยตามมาต ดาวน์โหลดเอกสาร
55
22 พ.ย. 2564
20 โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
22 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169|  |170|  |171|  |172|  |173|  |174|  |175|  |176|  |177|  |178|  |179|  |180|  |181|  |182|  |183|  |184|  |185|  |186|  |187|  |188|  |189|  |190|  |191|  |192|  |193|  |194|  |195|  |196|  |197
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.