หนังสือราชการ(จังหวัด)
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสะตว์ปีก ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 มี.ค. 2564
2 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 มี.ค. 2564
3 การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สทและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 มี.ค. 2564
4 การรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
24 ก.พ. 2564
5 เรื่องเล่าจากนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างการรับรู้สู่พี่น้องประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
19
24 ก.พ. 2564
6 การสำรวจและการทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
23 ก.พ. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
19 ก.พ. 2564
8 การรณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart Card) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
11 ก.พ. 2564
9 ทบทวนเเนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ดาวน์โหลดเอกสาร
42
10 ก.พ. 2564
10 การเตรียมการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
10 ก.พ. 2564
11 การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
32
10 ก.พ. 2564
12 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เอกสารรายการตรวจสอบ (checklist) การพิจารณาให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ดาวน์โหลดเอกสาร
47
04 ก.พ. 2564
13 ซักซ้อมการรายงานผลการดำเนินการกรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
03 ก.พ. 2564
14 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งย้ายที่อยู่ของบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนกรณีบุคคลกลุ่มเป้าหมายยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติ ครม. 18 มกราคม 2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
03 ก.พ. 2564
15 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
54
02 ก.พ. 2564
16 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
37
02 ก.พ. 2564
17 การประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงหมาดไทย (Thai QM 2021) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 ก.พ. 2564
18 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 ก.พ. 2564
19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 ม.ค. 2564
20 สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
28 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|  |146|  |147|  |148|  |149|  |150|  |151|  |152|  |153|  |154|  |155|  |156|  |157|  |158|  |159|  |160|  |161|  |162|  |163|  |164|  |165|  |166|  |167|  |168|  |169|  |170|  |171|  |172|  |173|  |174|  |175|  |176|  |177|  |178|  |179|  |180|  |181|  |182|  |183|  |184|  |185|  |186|  |187|  |188|  |189|  |190|  |191|  |192
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.