Untitled Document
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
  คณะผู้บริหาร กลุ่มงานปกครอง กลุ่มงานความมั่นคง กลุ่มการเงินและบัญชี
  บุคลากรภายในอำเภอ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  
 
   

กลุ่มงานความมั่นคง

   
 
นายประสงค์ จันทร์หยู
ป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายณัฎฐพล พราหมพูน
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
นายณรงค์ กาฬวัจนะ
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
นายนันทวัฒน์ กิตติพันธุ์พัฒนา
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ (ผบ.ร้อย)
นายณัฐวัฒน์ พรหมนวล
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
นายเดชาธร ตันธนทินภัทร
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
นางสาวญาณิศา พวงพวา
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
นายอธิราช โรจน์ดวง
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
นางสาวณัฏฐนันท์ คำแหง
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
นายนิพนธ์ กัมพลานนท์
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
นายกำจรเดช ภูมิพันธ์
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
จ่าสิบเอกสมศักดิ์ รักสม
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
นางเพ็ญธิรา ชูหนู
เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน
นางสาววนิดา เกิดเกลี้ยง
พนักงานราชการ
นายอานัตต์ ทิพย์รักษ์
พนักงานราชการ
นางสาวนราวรรณ พรรคเสือ
ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Copy Right @ 2001-2013 WWW. POKKRONGNAKHON.COM. All Rights Reserved.